Privacyreglement van deze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy: uw rechten en onze plichten.

Achtergrond

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft deze echopraktijk bepaalde plichten omdat we persoonsgegevens verwerken en heeft de persoon van wie de gegevens zijn rechten. Naast de AVG zijn er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst, WGBO).

Echopraktijk

In deze echopraktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen van het echo onderzoek. 

De plichten van de echopraktijk 

Echopraktijk Bewonder is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt.

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  • voor zorgverlening;

  • voor doelmatig beheer en beleid;

  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via deze website.

Alle medewerkers binnen Echopraktijk Bewonder hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Deze bewaartermijn is 20 jaar (vanaf de laatste echo), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten 

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (tenzij de privacy van een ander daardoor wordt geschaad).

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig is.

 • Het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens. Dit kan alleen als de gegevens voor een ander niet van belang zijn en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk, aan Echopraktijk Bewonder laten weten. Dit kan ook een vertegenwoordiger, zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor voor u doen. 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Echopraktijk Bewonder hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Hierop bestaan enkele uitzonderingen: bijvoorbeeld wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Vastgelegde gegevens, kunnen indien noodzakelijk voor uw behandeling mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld uw verloskundige die u verwijst voor de 13 en/of 20 wekenecho).

Uitwisseling gegevens

Echopraktijk Bewonder deelt bij doorverwijzing naar een medisch specialist, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, relevante medische gegevens. Dit gebeurd veilig en betrouwbaar. De medisch specialist deelt op zijn/haar beurt de bevindingen van het onderzoek dat heeft plaatsgevonden bijvoorbeeld om follow-up gegevens te verzamelen.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan kunt u contact opnemen met Linda Pots door te mailen naar: info@echopraktijkbewonder.nl.

 

Uiteraard horen wij graag dat onze cliënten tevreden zijn met de geleverde zorg, daar doen we ons uiterste best voor. Het kan natuurlijk voorkomen dat dit niet het geval is en u het gevoel heeft dat onze zorg tekort geschoten is. Bespreek dit dan met de desbetreffende zorgverlener. Levert het gesprek niets op, of zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan, dan kunt u de klacht voorleggen aan Linda Pots. Zij zal dan zo spoedig mogelijk met u contact opnemen. 

Heeft het gesprek niet het gewenste resultaat dan kunt u uw klacht indienen bij de geschillencommissie Zorg Algemeen. Voor meer informatie verwijzen wij naar: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/